proMENTE socijalna istraživanja je u periodu između 10.4.2020. godine i 12.5.2020. godine proveo istraživanje o efektima pandemije na svakodnevno funkcioniranje u pogledu emocionalnih doživljaja, te obavljanja svakodnevnih aktivnosti uzimajući u obzir individualne razlike ispitanika. Također, ispitani su i stavovi stanovništva o radu vladajućih struktura, medicinskog osoblja i medija kada je u pitanju informiranje stanovništva, te efektivnost rješavanja problema izazvanih pandemijom koronavirusa.

U istraživanju je korišten sljedeći instrumentarij: Upitnik sociodemografskih obilježja, Skala emocionalnih doživljaja stanja pandemije, Skala ponašajne prilagodbe na stanje pandemije, Skala socijalne podrške, te Skale povjerenja u vladajuće strukture, medicinsko osoblje i medije.

Prema dobivenim rezultatima, negativni emocionalni doživljaji stanja pandemije rezultiraju slabijoj prilagodbi na stanje pandemije. Negativni emocionalni doživljaji stanja pandemije su povezani i sa niskom socijalnom podrškom. Također, rezultati pokazuju da su negativni emocionalni doživljaji povezani sa niskim povjerenjem u vladajuće strukture i medicinsko osoblje.

Cjelokupni izvještaj možete preuzeti na ovom linku, a vizualizacija podataka je dostupna i na našoj platformi za vizualizaciju informacija i podataka – provid.ba ili direktno na linku www.provid.ba/covid19.