Opći cilj projekta bio je olakšati prijenos znanja između OCD-a i uključiti OCD-e na lokalnoj razini u provođenje društvenih istraživanja. Projekt je podijeljen u tri faze: (1) Revizija i prilagodba upitnika (CRS mini-barometar socijalne kohezije) koji će se koristiti u pilot fazi praćenja socijalne kohezije na lokalnoj razini bila je prva faza. Ova početna faza projekta također je iskorištena za odabir OCD-a s 20 lokacija na kojima DGS već provodi aktivnosti kroz svoju inicijativu Supergradjani i rad s CaH-ovima. (2) Konceptualizacija radionica, uključujući relevantne materijale, te održavanje tri regionalne radionice u Mostaru, Banjoj Luci i Tuzli bila je druga faza. Obuka koja je provedena tijekom radionica bila je usmjerena na učenje kroz rad i ponudila sudionicima osnovna znanja i vještine za provođenje istraživanja o socijalnoj koheziji. (3) Pomoć u provedbi dva lokalna pilot istraživanja bila je treća faza. Ova faza je uključivala pripremu i provedbu ankete, prikupljanje i obradu, te analizu podataka i prezentaciju nalaza. U ovoj fazi održane su četiri mentorske posjete, dvije u općini Nevesinje i dvije u općini Gornji Vakuf-Uskoplje.