Cilj eksterne evaluacije je je procjena utjecaja aktivnosti projekta "You.th participate" na mlade uključene u projektne aktivnosti te relevantnost, efektivnost i efikasnost projektnih aktivnosti projekta. Ovaj Evaluacijski proces treba pružiti uvid u promjene do kojih dolazi posredstvom projekta, odnosno procijeniti postignute predviđene ciljeve i rezultate. Posebna oblast interesa: Obim do kog su ciljevi projekta postignuti ili se očekuje da budu postignuti, uzimajući u obzir njihovu relativnu važnost; Evaluacija relevantnosti projekta u kontekstu BiH; Ostvarenost postavljenog učinka aktivnosti programa; Kvalitet sadržaja u odnosu na postavljene ciljeve projekta; Uspješnost u postizanju obrazovnih ishoda edukacije srednjoškolaca; Uspješnost aktivnosti u zajednici; Identifikacija oblasti uticaja i benefiti provedenog programa za uključene srednjoškolce; Održivost postignutih efekata projekta. Pristup evaluaciji je kombinacija kvalitativnog i kvantitativnog pristupa za triangulaciju podataka iz više izvora.