Cilj preglednih profila o poboljšanju obrazovanja (Profiles Enhancing Education Reviews - PEER) na temu nedržavnih akterima u obrazovanju za 2021. godinu bio je sažeti vrste odredbi i propisa nedržavnih aktera u obrazovanju na razini zemlje iz najnovijih dostupnih izvora. Naš PEER je prvenstveno bio fokusiran na Kanton Sarajevo. PEER profili za 2021. imaju za cilj odgovoriti na dva ključna pitanja:

(1) Kako su nedržavni akteri uključeni u pružanje obrazovanja unutar obrazovnog sustava jedne zemlje?

(2) Koji zakoni, akti, strategije i politike postoje koji reguliraju sudjelovanje nedržavnih aktera u pružanju obrazovanja? PEER je strukturiran u tri dijela: (1) Terminologija: Objašnjava da li i kako glavni zakon o obrazovanju zemlje opisuje i/ili definira aktere izvan vlade, kao što su privatni ili nedržavni akteri, na svim razinama obrazovanja. (2) Tipologija pružanja obrazovanja: opisuje najčešće vrste angažmana nedržavnih aktera u formalnom, osnovnom obrazovanju. (3) Propisi pružanja nedržavnog obrazovanja: Dokumentira najnovije obrazovne zakone, politike ili strategije pružanja nedržavnog obrazovanja i identificira velike promjene propisa na svim razinama obrazovanja. Profil je usredotočen na sve razine obrazovanja od skrbi i obrazovanja u ranom djetinjstvu (ECCE) do visokog obrazovanja za dijelove 1 i 3. Dio 2 usmjeren je na osnovne obrazovne usluge u osnovnom i obaveznom obrazovanju (osnovno i srednje obrazovanje).