Cilj evaluacije programa je bio da procijeni efekte programa Omladinskog obrazovanja na učesnike Stand Up, Move On i Power Up seminara kao i na njihove bliske prijatelje. Evaluacijski pristup je podrazumijevao prikupljanje podataka pomoću upitnika od strane učesnika programa i to ud vije vremenske tačke: neposredno pred početak seminara i 3-5 mjeseci nakon seminara. Podaci su prikupljani i od strane bliskih prijatelja učesnika programa, a koji nisu bili uključeni u program, a kako bi se ustanovio utjecaj programa na učesnike.

Pored toga, organiziran je i niz fokus grupa sa učesnicima programa kao i intervjui sa projektnim timom. Poseban fokus pri evaluaciji je stavljen na mjerenje efekta programa na oblasti: društvenog aktivizma, društvene odgovornosti, spremnosti na promjene, omladinskog angažmana, kritičkog mišljenja, svijesti o društvenim razvojnim problemima, prakse omladinskog aktivizma, poznavanja projektnog menadžmenta, regrutacije volontera u zajednici, poznavanja političkog sistema u BiH i svijesti o društvenim razvojnim trendovima.