proMENTE socijalna istraživanja je angažovan od strane Međunarodnog udruženja Interaktivne otvorene škole (MIOS) Tuzla za provedbu istraživanja koje je imalo za cilj procijeniti efekte zatvaranja škola zbog pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje i dobrobit nastavnica osnovnih i srednjih škola u tri kantona u BiH, te njihovu sposobnost pružanja psihosocijalne podrške i podrške mentalnom zdravlju za njihove učenike i učenice. Kako bi se odgovorilo na istraživačka pitanja provedeno je kros-sekcionalno deskriptivno istraživanje.

Istraživanje je podrazumijevalo multimetodski pristup koji uključuje prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka kroz analizu postojećih dokumenata, primjenu online upitnika za nastavnice sa različitim skalama samoprocjene te provedbu fokus grupa. Konstrukti koji su mjereni su: mentalno zdravlje i dobrobit nastavnica, psihološke potrebe, samoefikasnost u radu, sposobnosti pružanja podrške učenicima u očuvanju njihovog mentalnog zdravlja. Istraživanje je provedenona uzorku od 469 nastavnica iz Unsko-sanskog, Zapadno-hercegovačkog kantona i Kantona 10.