UNFPA u Bosni i Hercegovini inicirao je i podržao provedbu istraživanja na temu “Emigracija mladih iz BiH” koje je za cilj imalo da procijeni broj mladih koji žele ili imaju namjeru da napuste BiH te da ponudi uvid u uzroke i razloge iseljavanja mladih iz zemlje.


Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 5001 mladih iz BiH, starosne dobi od 18 do 29 godina. Proces prikupljanja podataka proveo je Ipsos BiH u period od januara do marta 2021. godine, dok je proMENTE bio odgovoran za anlizu i interpretaciju podataka, i izvještavanje o ključnim nalazima istraživanja.


U skladu s ciljevima istraživanja, rezultati ove studije imaju trostruku svrhu:


a) Opisnu: predstaviti osnovne karakteristike, dinamiku i izazove vezane za iseljavanje mladih iz Bosne i Hercegovine
b) Analitičku: sistematizirati i usporediti perspektive ispitanika, artikulirane empirijski prikupljenim podacima, s drugim relevantnim teorijama i pristupima temi migracije;
c) Sintetičku: predstaviti koherentan skup preporuka i obrazaca za razumijevanje uloge institucija i politika koje usvajaju kako bi promijenili dinamiku tekućih procesa i artikulirali nove koncepte koji mogu biti korisni za teoriju i praksu ublažavanja negativnog trenda iseljavanje iz Bosne i Hercegovine.