Jedan od zadataka projekta„Kvalitetno obrazovanje za sve“ koji se provodi u okviru programa Horiontal Facility je pregled Nastavnih planova i programa iz vjeronauke u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, Vijeće Evrope je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja realizirao pregled Nastavnih planova i programa iz vjeronauke u odnosu na Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu i Preporuke za politike djelovanja s Mapom puta za unaprjeđenje inkluzivnog obrazovanja. Cilj pregleda Nastavnih planova i programa je utvrditi da li se mladi kroz upoznavanje katoličke, pravoslavne i islamske vjere pripremaju za demokratsko građanstvo.