Moderiranje i facilitiranje procesa strateškog planiranja te izrada strateškog plana TOC-a za period 2021 – 2023 sa jasno definisanom vizijom, misijom, principima i vrijednostima rada, strateškim ciljevima, prioritetima i pratećim operativnim planom za tekuću, 2021. godinu.