U svrhu uticanja na rješavanje problema digitalne rodne razlike u BiH, inicijativa IT Djevojke (IT Girls) koju podržava niz UN agencija (UN Women, UNDP i UNICEF) usmjerila je svoje aktivnosti ka osnaživanju djevojčica i žena u povećanju njihovog učešća u IKT sektoru. 2016 godine u okviru ove inicijative, urađeno je istraživanje koje je pokazalo da i djevojčice i dječaci koji su učestvovali u istraživanju imaju isti pristup tehnologiji, ali djevojke imaju tendenciju da se mnogo manje angažuju u kompjuterskom programiranju i ne odlučuju se za karijeru u IKT-u.


U cilju utvrđivanja strateških tačaka za uključivanje i mijenjanje ponašanja i stavova djevojčica i žena prema IKT-u, UNW BiH CO i proMENTE socijalna istraživanja su proveli istraživanje faktora koji utječu na rodni jaz u ovom području. Cilj istraživanja je identifikacija i analiziranje procesa donošenja odluka i prepreka s kojima se žene i djevojčice suočavaju kada je u pitanju donošenje odluka o izboru obrazovanja i karijere, posebno u IKT/STEM području, te osmišljavanje intervencija s ciljem promjene pronašanja.