Cilj evaluacije bio je odgovoriti u kojoj su mjeri ciljevi Akademije postignuti, kakva je kvaliteta sadržaja u odnosu na postavljene ciljeve, zatim utjecaj Akademije na polaznike, predavače i osoblje SHL-a te identificiranje područja daljnjeg razvoja. Provedena je evaluacija svih modula Akademije. Korištena je kombinacija kvantitativnih i kvalitativnih metoda.

Evaluacija je započela sa 20 polaznika treće generacije Akademije. Nadalje, u istraživanju je učestvovalo 9 predavača, kao i projektni tim Akademije i 5 polaznika iz prve dvije generacije Akademije. Zaključeno je da nakon tri generacije imamo iskusan projektni tim i dobro uspostavljeno Vijeće nastavnika, koji program sprovode sa povišenim kriterijumima. Sveobuhvatan i pažljivo planiran program Akademije, kroz segmente nastave, stažiranja i uključivanja u inicijative, pruža polaznicima priliku za rast i razvoj. To se ogleda u sticanju znanja i vještina, ali i u dugoročnim dubokim promjenama u pogledu vrijednosti i stavova. Sve je to preduvjet za konačnu promjenu ponašanja po završetku Akademije.