Osnovni cilj istraživanja bio je mapiranje servisa podrške u oblasti socijalne zaštite i odgoja, na području Kantona Sarajevo za djecu uzrasta od 3 do 6 godina iz tri marginalizirane skupine: djeca s teškoćama u razvoju, djeca Romi i djeca iz socijalno ugroženih porodica. U ovoj studiji analizirali smo zakone, konvencije, akcione planove, strategije i ostalu relevantnu dokumentaciju koja sačinjava normativni okvir za pružanje usluga marginaliziranim skupinama koje su predmet našeg istraživanja. U sklopu istraživanja provedeni su i polu-strukturirani intervjui sa predstavnicima četiri organizacije koje se bave tematikom ove studije. Na poslijetku smo ponudili pregled organizacija nevladinog sektora, kao i javnih institucija koje pružaju usluge relevantne za djecu s teškoćama u razvoju, djecu Rome i djecu iz socijalno ugroženih porodica u navedenoj dobi.