Tokom dvije godine trajanja projekta obezbijeđena je govorna terapija i podrška edukatora-rehabilitatora/defektologa za učenike s teškoćama u 10 škola što je doprinijelo obezbijeđivanju uvjeta za njihovo nesmetano uključivanje. Aktivnosti projekta doprinijele su stvaranju pozitivne socio-emocionalne klime unutar projektnih škola, osnaživanju kompetencija nastavnika u radu sa djecom sa teškoćama i izradi individualno prilagođenih planova i programa, ali i većem uključivanju roditelja u škole. U okviru projekta formirana je mreža organizacija civilnog društva, provedeno je kvantitativno istraživanje o inkluziji u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, te je održana je dvodnevna Regionalna konferencija koja je okupila preko 200 praktikanata/roditelja, edukatora, predstavnika obrazovnih autoriteta, internacionalnih organizacija i organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Neosporno je da je ovaj projekat dvije godine pružao veliku podršku, ali prekidanjem kontinuiteta u aktivnostima do kojeg će doći završetkom projekta, izgubit će se ostvareni napreci. Udruženje DUGA postavilo je temelje na kojima se mora nastaviti graditi inkluzija.