Evaluacija projekta "U riječima je moć" kojeg implementira Centar za obrazovne politike "Step by Step" Sarajevo imala je za cilj da utvrdi da li su projektne aktivnosti dovele do ostvarenja projektnih zadataka. Primijenjen je kvazi-eksperimentalni model istraživanja sa dvije vremenske tačke mjerenja (na početku i na kraju projektnih aktivnosti) sa projektnim (eksperimentalnim) i neprojektnim (kontrolnim) grupama. Projekat i evaluacija projekta je provođena u 10 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo kroz nastavu maternjeg jezika. Evaluacija je obuhvatala prikupljanje i analizu učeničkih literarnih radova po osnovu unaprijed definiranih kriterija i indikatora procjene literarnih radova.