Projekat "Kurikulum za transparentost, kurikulum za odgovornost" je provodio Centar za razvoj medija i analizu, Udruženje Infohouse i Omladinski komunikativni centar Banjaluka, a finansiran iz fonda za predpristupnu pomoć EU. Eksterna središnja evaluacija projekta se provela sa ciljem utvrđivanja relevantnosti, efikasnosti, efektivnosti, utjecaja i održivosti projekta, kao i sa ciljem da se identificiraju naučene lekcije u skladu sa relevantnim politikama i uputama vezanim za evaluacije od strane EU. Evaluacija je podrazumijevala analizu dostupne dokumentacije, individualni i grupni intervjui, telefonski intervju, polustruktuirane fokus grupe i grupne diskusije, te ispitivanje pomoću online upitnika.