Eksterna evaluacija projekta „Održivi načini suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH“ za period implementacije od 2011. do 2016. godine.

Projekat, kojeg je provela bosanskohercegovačka nevladina organizacija „Medica Zenica“ i finansirala švicarska nevladina organizacija „cfd” (Christlicher Friedensdienst), namijenjen je osnaživanju žena i djevojaka u selima Zeničko-dobojskog kantona koje su ili pod rizikom ili su preživjele nasilje kako bi živjele bez nasilja i diskriminacije, te preuzele aktivnu ulogu u svojoj porodici i zajednici. Projektom se to pokušava postići: 1) ekonomskim osnaživanjem, 2) psihološkim jačanjem i 3) podizanjem svijesti o problemu rodno zasnovanog nasilja i podsticanjem multisektorske saradnje relevantnih zainteresiranih strana.

proMENTE socijalna istraživanja je angažiran da provede evaluaciju koja je, primjenom kvazi-eksperimentalnog dizajna i višemetodskog pristupa u okviru kojeg su kombinirani kvalitativni i kvantitativni podaci, pokušala odgovoriti na pitanje da li se nastale promjene mogu pripisati aktivnostima Medice Zenica.