Svrha vanjske evaluacije bila je evaluirati rezultate, procijeniti doprinos projekta ukupnim ciljevima i relevantnost utjecaja projekta za ciljnu populaciju. Završna evaluacija također je podrazumijevala pregled nalaza i preporuka sa početne evaluacije koja je provedena 2013. godine kako bi se procijenilo da li je osiguran odgovarajući nastavak aktivnosti, šta su one donijele projektu te kako su one dalje utjecale na uspjeh projekta u postizanju inicijalnih ciljeva. 

Specifični ciljevi završne evaluacije bili su: odrediti razinu učinkovitosti i efikasnosti projekta za postizanje rezultata i ciljeva, procijeniti kvantitativna i kvalitativna dostignuća i održivost aktivnosti u odnosu na ostvarene ishode i indikatore, usporediti rezultate i preporuke sa početne evaluacije sa rezultatima dobivenim na završnoj evaluaciji, dokumentirati uspješne priče i naučene lekcije koje bi se replicirale u druge slične projekte, procijeniti relevantnost i učinkovitost projektnih aktivnosti i njihov doprinos u postizanju rezultata.