Evaluacija kampanje „Muškarci ujedinjeni protiv nasilja nad ženama“ je imala za cilj da analizira razvoj, prihvaćenost i efekte kampanje. Kroz ovu evaluaciju nastojali smo predstaviti prihvaćenost i mišljenje javnosti o kampanji. Poseban fokus je stavljen na stepen promjene svijesti, znanja i stavova muškaraca i žena koji su redovno pratili kampanju,koji su bili izloženi određenim sadržajima kampanje ili su prisustvovali nekom od javnih događaja kampanje. Dodatno, evaluacija je imala za cilj i da identificira mogućnosti implementiranja budućih aktivnosti i projekata UN agencija unutar Global Unite UN kampanje. Evaluacija je imala za cilj i da da doprinos unaprjeđenju budućih kampanja koje imaju za cilj sprječavanje rodno zasnovanog nasilja.