proMENTE tim je proveo trening aktivnosti za razvijanje planova zagovaranja za 6 zagovaračkih inicijativa, JSDP-ovih dobitnika grantova. Mentorska pomoć se odnosila prvenstveno na analizu potreba uključenih NVO-a na osnovu čega su i napravljeni vođeni sastanci za razvoj NVO planova za zagovaranje koji su poslužili kao vodič za  strateško akciono planiranje NVO-a.