Sprovođenje midterm evaluacije projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta za zaustavljanjem trgovine ljudima V", nakon prve godine implementacije projekta. Svrha evaluacijskog procesa je bila ustanoviti efikasnost sprovedenih akcija u prvoj godini implementacije projekta, sa posebnim osvrtom na identifikaciju poteškoća i otežavajućih faktora koji koče ili mogu da koče i otežavaju realizaciju planiranih aktivnosti. Shodno tome, drugi cilj evaluacije je ponuditi moguća rješenja za prevazilaženje identificiranih poteškoća, kako bi se efekti projektnih aktivnosti i akcija održali ili unaprijedili.