Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) svake godine, u okviru svoje zakonske djelatnosti, kreira i realizuje Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u FBiH te Program početne obuke za stručne saradnike.

U tu svrhu CEST FBiH je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja odlučio provesti online anketno istraživanje za procjenu potreba sudija i tužilaca FBiH te stručnih saradnika za edukacijom.

Rezultati procjene poslužit će za kreiranje programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te programa početne obuke za stručne saradnike za 2012. godinu.