“Fenomen privatnog podučavanja” dio je većeg međunarodnog komparativnog kvalitativnog istraživačkog projekta koji je proveden zajedno sa Mrežom Centara za Obrazovne Politike (NEPC) i koji je podržao Education Support Program Institute. Istraživanje je provedeno u šest zemalja (BiH, Hrvatska, Estonija, Azerbejdžan, Gruzija i Mongolija) i imalo je za cilj da ispita perspektive različitih obrazovnih dionika koji su na neposredan ili posredan način povezani s pojavom privatnih instrukcija

Prva faza istraživanja započela je sa ciklusom intervjua i fokus grupa kojima se željelo saznati na koji način kreatori i učesnici u obrazovnom sistemu percipiraju samu pojavu privatnog podučavanja, koja su njihova saznanja i stavovi po pitanju ovog fenomena, šta smatraju primarnim uzrocima korištenja usluga privatnog podučavanja, koje su posljedice te da li su potrebne određene reakcije.

Na osnovu analiziranih podataka iz prve faze istraživanja krenulo se u drugi ciklus intervjuiranja u kojem se željelo doći do prijedloga mogućih rješenja za probleme koji su uzrokovani privatnim podučavanjem te je kreiran set prijedloga za regulaciju pojave privatnog podučavanja.