Istraživačica

Maja Alihodžić, magistrica psihologije, u proMENTE socijalna istraživanja radi od 2014. godine kao mlađa istraživačica, evaluatorica i trenerica. Majine ključne kvalifikacije odnose se na kreiranje različitih instrumenata za provedbu socijalnih istraživanja, primjenu kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja, evaluacije projekata, te pripremu i provedbu treninga i edukacija za različite ciljne skupine. Zadaci koje obavlja uključuju i kreiranje planova istraživanja, koordinaciju i monitoring projektnih aktivnosti, te pisanje izvještaja, a odnose se na područje obrazovanja, socijalnu inkluziju i zaštitu ranjivih grupa.