Kako se odabire uzorak za spomenute metode? Uzorkovanje je procedura kojom se odabire manji broj iz veće populacije (kao što su svi građani jedne zemlje ili svi izabrani gradonačelnici u jednoj regiji) na način da su odabrane jedinice, ljudi, geografska područja i sl.  dovoljno tipična ili reprezentativna za veću populaciju. Uzorkovanje uključuje odlučivanje o tome koliko mnogo jedinica uključiti u uzorak i kako ih odabrati. Detalji o tome kako će uzorak biti konstruisan dogovaraju se sa klijentom. 

Ključna snaga fokus grupa leži u tome da se mišljenja i odgovori razvijaju na način koji je tipičan za odabranu grupu. To znači da je obično poželjno da su grupe homogene s obzirom na sociodemografske varijable, odnosno da postoji malo varijacija unutar grupe. Sa fokus grupama, konstrukcija uzorka je pitanje osiguravanja da je sama grupa, više nego pojedinci unutar nje, što reprezentativnija za željenu populaciju.

U mnogim slučajevima, slučajni uzorak nije moguć ili poželjan, tako da se koriste sofisticiranije tehnike uzorkovanja poput stratificiranog ili klaster uzorkovanja. Koristimo specijalizirane softvere da pripremimo i analiziramo ovakve vrste uzoraka.