Evaluacija rada pod nazivom 360° predstavlja mehanizam za evaluaciju rada koji se temelji na povratnim informacijama od svih onih s kojima osoba koja se ocjenjuje stupa u kontakt – supervizori, saradnjici, partneri, podređeni i ostali općenito. Ova metoda prikupljanja mišljenja u cilju evaluacije je odličan izvor motivacije uposlenika jer pruža istinski dobru procjenu na koji način se rad uposlenika posmatra iz različitih uglova. Za vrijeme tradicionalnih procjena praksa je bila da se supervizor sastane sa uposlenikom po principu jedan na jedan i da se diskutuje o njegovom radu. Suprotno, metoda evaluacie 360° koristi povjerljive informacije od ljudi koji istinski mogu dati informacije o tome kako uposlenik obavlja svoj posao. Nakon toga se uposlenik i supervizor sastanu kako bi razgovarali o dobivenim informacijama o njegovom radu.

Svi navedeni instrumenti za prikupljanje podataka su dostupni. Iako su u sekciji Predloženi dizajn evaluacije navedeni odabrani instrumenti kojima se može odgovoriti na potrebe evaluacije i koji odgovaraju ukupnom broju dana rada predloženom u budžetu, konačni odabir, a samim tim i ukupan broj dana rada će se napraviti u razgovoru sa klijentom.