Ovo je intervju kojim se pripadnicima interesenih grupa, koje najčešće čine ključni partneri, postavljaju pitanja o ključnim postignućima ili tzv. prekretnicama (enlg. milestone) koje bi klijent želio da oni realizuju. Intervju se radi sa partnerima kako bi se saznalo o njihovim postupcima koji su vezani za određenu ”prekretnicu”, kao što je rad ka njegovom postizanju ili odgađanje njegove realizacije. Intervju takođe uključuje pitanja o razlozima partnera za njihove postupke te sve ono što je doprinjelo tim razlozima, kako od strane klijenta tako i ostalih. Milestone intervju se može koristiti prije nego se desi prekretnica ili poslije, kako bi se saznalo od partnera šta je još neophodno kako bi došlo do prekretnice ili šta je vodilo ka postizanju prekretnice. Tako da postoje dvije verzije intervjua, verzija ”prije” i verzija ”poslije”.

Verzija ”poslije” Milestone intervjua se može koristiti za slične uspjehe koji zapravo nisu bili planirani kao i za one koji jesu. U rezultatskom okviru, prekretnice najčešće mogu biti ”središnji rezultati” ili ”očekivani rezultati” ili mogući rezultat, ali i ne moraju nužno biti u planovima.

Milestone intervju se obično ne navodi u sklopu plana monitoringa i evaluacije, ali se može bilo kada koristiti kao dopuna bilo kojoj drugoj metodi za monitoring i evaluaciju jer: se dešava usred unaprijed planiranih presječnih mjerenja, postavljajući pitanje šta se upravo desilo i šta će se desiti sada? Postavlja pitanje o važnom faktoru koji se nalazi između programskih aktivnosti i programskih rezultata, odnosno, viđenja partnera njihove situacije i njihovih razloga za angažman ili ne ka postizanju određenog cilja.