Fokus grupa je ekonomična i brza tehnika procjene kojom je moguće prikupljanje velike količine kvalitativnih informacija koje se odnose na realizaciju razvojnih aktivnosti, usluge i postignuća, i druge teme. Voditelj fokus grupe ima ulogu vodiča za 7 do 12 učesnika u diskusiji o njihovim iskustvima, osjećanjima i preferencijama vezano za određenu temu.

U ispitivanjima javnog mijenja, grupe su pažljivo formirane u skladu sa specificiranim demografskim kriterijima kako bi se dobijeni nalazi mogli generalizirati na cijelu populaciju.

U evaluacijskom procesu, koriste se ili za prije – poslije poređenje rezultata ili za retrospektivno ispitivanje učesnika o tome šta misle kako su različite programske komponente utjecale na njih.

Uobičajeno je da se radi audio zapis fokus grupa. Međutim, ukoliko je potrebno, uz pomoć statične kamere moguće je snimiti i video zapise.  Jednosmjerni ekrani nisu dostupni.