Intervjuima se prikupljaju narativne informacije na određenu temu od osoba koje su relevatne za projekat ili program, kroz više-manje strukturiranu diskusiju vođenu od strane intervjuera. Nije uobičajeno da se koriste za prikupljanje podataka za kreiranje projektnog logičkog okvira ili plana za praćenje realizacije projektnih aktivnosti, ali su jako korisni za svrhe formativnog monitoringa i evaluacije.

Grupna diskusija je metoda koja ima karakteristike fokus grupe i individualnih intervjua. Nema toliko izražen fokus na određeno ključno pitanje što je karakteristika fokus grupe. Za razliku od fokus grupa, grupne diskusije mogu ponekad uključivati osobe iz iste grupe, ali i drugih.

Fokus grupa je ekonomična i brza tehnika procjene kojom je moguće prikupljanje velike količine kvalitativnih informacija koje se odnose na realizaciju razvojnih aktivnosti, usluge i postignuća, i druge teme. Voditelj fokus grupe ima ulogu vodiča za 7 do 12 učesnika u diskusiji o njihovim iskustvima, osjećanjima i preferencijama vezano za određenu temu.

U ispitivanjima javnog mijenja, grupe su pažljivo formirane u skladu sa specificiranim demografskim kriterijima kako bi se dobijeni nalazi mogli generalizirati na cijelu populaciju.

Istraživanje putem upitnika se odnosi na pisana pitanja u različitim formatima koja su namijenjena cijeloj populaciji ili njihovom uzorku relevantnoj za projekat.
 
Upitnici mogu biti dizajnirani da mjere ishodišne varijable kao što je zadovoljstvo projektom, posredne varijable kao što je izloženost projektu i pozadinske varijable kao što je starosna dob i spol. Možemo kombinirati pitanja zatvorenog i otvorenog tipa – nakon toga, informacije prikupljene pitanjima otvorenog tipa se kodiraju u kategorije zatvorenog tipa, mada, vrlo često u izvještajima koristimo fraze i originalne izraze ispitanika predstavljene u vidu citata.
Istraživanje putem web upitnika odnosi se na pisana pitanja u različitim formatima koja su namijenjena cijeloj populaciji ili njihovom uzorku relevantnoj za projekat. U većini naših istraživanja koristimo web upitnike jer se na ekonomičan način može obuhvatiti relativno šira populacija.
Upitnici su posebno dizajnirani da mjere ishodišne varijable. Upitnici mogu biti namijenjeni samo specifičnoj grupi ljudi definisanoj od strane klijenta ili generalno web populaciji, na primjer, putem Facebook oglašavanja.
Mapiranje ishoda (eng. Outcome Mapping, u daljem tekstu OM)  [B]  [B] (Carden, Smutylo, & Earl, 2002) je novi pristup za planiranje, monitoring i evaluaciju projekta koji je razvijen u Međunarodnom centru za razvoj istraživanja (International Development Research Centre www.idrc.ca) uz konsultacije sa Dr. Barry Kibelom sa Pacifičkog Instituta za istraživanje i evaluaciju (Pacific Institute for Research and Evaluation), kao adaptacija pristupa za Inžinjering ishoda. Može se koristiti na projektnom, programskom ili organizacijskom nivou.

Najznačajnija promjena (Most Significant Change, u daljem tekstu MSC) [F]  [F] Preporučuje se metoda Najznačajnijih promjena za studije slučaja. je tehnika participativnog monitoringa više zasnovana na pričama nego na indikatorima (Dart & R. Davies, 2003; Rick Davies, 2007). MSC priče su o važnim ili značajnim promjenama – daju bogatu sliku uticaja razvojnog rada i omogućavaju osnovu za dijalog o ključnim ciljevima i vrijednostima razvojnih programa.

Umjesto uvođenja novih profesionalnih vještina, MSC metoda koristi prednosti prakse svakodnevne komunikacije.

Pri stručnoj procjeni, od 3 do 15 osoba sa stručnim znanjem iz relevantne oblasti se pozivaju da ocijene ili procijene stvari koje su relevantne za provođenje projekta. Ove osobe mogu biti preporučene od strane klijenta i/ili vanjski eksperti; za kompletiranje većih nivoa monitoringa i evaluacije, zahtijevaju se vanjski eksperti.

Ovo je intervju kojim se pripadnicima interesenih grupa, koje najčešće čine ključni partneri, postavljaju pitanja o ključnim postignućima ili tzv. prekretnicama (enlg. milestone) koje bi klijent želio da oni realizuju. Intervju se radi sa partnerima kako bi se saznalo o njihovim postupcima koji su vezani za određenu ”prekretnicu”, kao što je rad ka njegovom postizanju ili odgađanje njegove realizacije. Intervju takođe uključuje pitanja o razlozima partnera za njihove postupke te sve ono što je doprinjelo tim razlozima, kako od strane klijenta tako i ostalih. Milestone intervju se može koristiti prije nego se desi prekretnica ili poslije, kako bi se saznalo od partnera šta je još neophodno kako bi došlo do prekretnice ili šta je vodilo ka postizanju prekretnice. Tako da postoje dvije verzije intervjua, verzija ”prije” i verzija ”poslije”.

Intervju se provodi sa malim brojem ispitanika unutar jedne organizacije ili onima koji su jako povezani prema određenom cilju, i postavlja im se pitanje kako oni vide ostale ključne igrače u sistemu pozicionirane na dvije dimenzije relevantne za određene promjene koje klijent želi, obično imajući moć da naprave promjenu i da vide promjenu kao dobit. Ovaj format intervjua pomaže struktuiranju diskusije o tome kako različita konstalacija faktora utiče na to da se promjene dese ili ne.

Mystery Shopping je metoda u kojoj za to educirane osobe u ulozi korisnika/kupaca opažaju i potom ocjenjuju kvalitetu usluge kod pružatelja usluge i/ili njegovih konkurenata prema unaprijed definiranim kriterijima. Cilj je uvid u kvalitetu usluge, koji omogućuje da se utvrde oni elementi/aspekti usluge koje bi trebalo unaprijediti. Namijenjen je svima onima koji žele pružati prvoklasnu uslugu svojim korisnicima/kupcima, jer omogućava izravni uvid u istinsku kvalitetu usluge te efikasno pomaže u rješavanju nezadovoljstva onih kojima je usluga namijenjena.

Evaluacija rada pod nazivom 360° predstavlja mehanizam za evaluaciju rada koji se temelji na povratnim informacijama od svih onih s kojima osoba koja se ocjenjuje stupa u kontakt – supervizori, saradnjici, partneri, podređeni i ostali općenito. Ova metoda prikupljanja mišljenja u cilju evaluacije je odličan izvor motivacije uposlenika jer pruža istinski dobru procjenu na koji način se rad uposlenika posmatra iz različitih uglova. Za vrijeme tradicionalnih procjena praksa je bila da se supervizor sastane sa uposlenikom po principu jedan na jedan i da se diskutuje o njegovom radu. Suprotno, metoda evaluacie 360° koristi povjerljive informacije od ljudi koji istinski mogu dati informacije o tome kako uposlenik obavlja svoj posao. Nakon toga se uposlenik i supervizor sastanu kako bi razgovarali o dobivenim informacijama o njegovom radu.

Rezultati se obično pišu u sveobuhvatnom izveštaju kao sinteza različitih metoda koje su korištene.

Prije svega se piše sveobuhvatni izvještaj po pitanjima i za svakog ispitanika ili grupu ispitanika. Ovakvi izvještaji nastaju iz pisanih bilješki i audio zapisa bez pravljenja pune transkripcije.

Možemo pružiti i pojedinačni izvještaji za svaku fokus grupu i/ili za svaki uzorak određene populacije, na primjer opština. Sveobuhvatni izvještaj također može biti izrađen.

Ukoliko su podaci potrebni za istraživanje rašireni po regionu – na primjer, ukoliko se radi u nekoliko opština, škola, kantona itd, naš softver ih za vas stavlja na mapu kako bi ponovo ispričali priču sa geografskog stanovišta.

Odabir upitnika za prikupljanje podataka omogućava kvantitativnu analizu podataka iz web upitnika, što ima slijedeće prednosti:

  • osigurava objektivnije podatke za početno stanje u slučajevima kada se želi spitati napredak u budućnosti
  • mogu se istači razlike na osnovu pozadinskih varijabli (na primjer, razlike između muškaraca i žena, između različitih interesnih grupa itd.)
  • objektivna metodologija može dodatno doprinijeti sa izdvojenim mišljenjima na način da o njima može biti raspravljano u fokus grupama.

Analiza sadržaja je sofisticirana tehnika iz oblasti društvenih nauka koja koristi specijalizirani softver za proces izdvajanja skrivenih značenja u masi informacija, koje su prikupljene tokom intervjua sa ispitanicima. Na primjer, vrlo uspješno smo koristili ovu tehniku u prethodnom Sida projektu kako bi identifikovali odnos između spolne ravnopravnosti i siromaštva kroz oči korisnika projekta. Primjena ove tehnike podrazumijeva pune transkripcije intervjua.

Čitatelji naših izvještaja često ističu da su navedeni citati najbolji dio izvještaja; oni unose životnost u rezultate istraživanja. Izravni citati iz intervjua uključeni su u cijenu prikazanu u financijskoj ponudi.

proMENTE koristi širok spektar on-site i off-site instrumenata za web analitiku, kao što su Google Web Analytics, KISSmetrics, Facebook Insight, Twitalyzer za prikupljanje sveobuhvatnih i korisnih podataka.

Web analitika je mjerenje, prikupljanje, analiza i izvještavanje o podacima koji su prikupljeni na internetu s ciljem boljeg razumijevanja i optimiziranja korištenja web-a. Korištenjem web analitike možemo analizirati podatke kao što su: iz kojeg mjesta su korisnici (posjetioci), šta rade na web stranici, kada i na kojem mjestu napuštaju web stranicu, koliko se dugo zadržavaju na web stranici, koliko često se vraćaju na web stranicu itd. Kombiniranje metoda web analitike sa kvalititivnim metodama unaprijeđuje se interpretacija web statistika, fokus na (kvalitativno) istraživanje korisnika i validnost prikupljenih podataka. Tokom procjene kampanja, we analitika pomaže u mjerenju ili u boljem razumijevanju efektivnosti koncepta kampanje, identifikaciji ciljne publike i njihovog ponašanja na web-u kao i provjere povratnih informacija od korisnika.

Kako se odabire uzorak za spomenute metode? Uzorkovanje je procedura kojom se odabire manji broj iz veće populacije (kao što su svi građani jedne zemlje ili svi izabrani gradonačelnici u jednoj regiji) na način da su odabrane jedinice, ljudi, geografska područja i sl.  dovoljno tipična ili reprezentativna za veću populaciju. Uzorkovanje uključuje odlučivanje o tome koliko mnogo jedinica uključiti u uzorak i kako ih odabrati. Detalji o tome kako će uzorak biti konstruisan dogovaraju se sa klijentom.